Žádost o poskytnutí grantu

Česká transplantační nadace Karla Pavlíka, uděluje každoročně, v souladu se svým statutem, granty na podporu transplantací a darování orgánů. Žádost o grant najdete zde v rúzných formátech:ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU (GRANTU)

ONLINE ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU (GRANTU)

České transplantační nadace K. Pavlíka

Poskytování nadačních příspěvků se řídí Statutem České transplantační nadace Karla Pavlíka, ve znění 2015, článek XIII. odstavec 5.

NÁZEV PROJEKTU

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE

Identifikační údaje žadatele

1.3. ADRESA

2. JMÉNO OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAK JMÉNEM ŽADATELE

2. Jméno osoby oprávněné jednak jménem žadatele

3. CHARAKTERISTIKA ŽADATELE S OHLEDEM NA DOSAVADNÍ ČINNOST

3. Charakteristika žadatele s ohledem na dosavadní činnost

4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU

4. Základní údaje o projektu

4.6 Předpokládané celkové náklady projektu

4.6. Předpokládané celkové náklady projektu
(V celýc Kčš)
DRUH NÁKLADŮ SPECIFIKACE CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT V KČ VÝŠE PŘEDPOKLÁDANÉHO
POKRYTÍ NÁKLADů
Z PODPORY
OSOBNÍ
MATERIÁLOVÉ
NEMATERIÁLOVÉ
JINÉ
(pojistky, správní poplatky
CELKEM
 4.8 ŽADATEL PROHLAŠUJE A STVRZUJE, ŽE

  • údaje v tomto dotazníku jsou úplné a pravdivé
  • souhlasí se zpracováním osobních údajů žadatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
    o ochraně osobních údajů, v platném znění, pro účely poskytnutí finančního příspěvku
  • je oprávněn použít osobní údaje třetích osob ve smyslu ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pokud jsou uvedeny v čádosti, či jejich přílohách
  • nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům státní správy, samosprávy, zdravotním pojišťovnám ani dalším subjektům